سال گذشته برای تولیدکنندگان صنعت سرب و روی سال درخشانی بود چراکه از یک سو با افزایش قیمت های جهانی، صنعتگران این صنعت ...

ادامه خبر