رانندگی به سبک شوماخر
یک بار دیگر رانندگان شجاع ایرانی ثابت کردند که چیزی از شوماخر آلمانی کم ندارند. این حرکت فوق حرفه ای در اول اسفند ماه امسال، راس ساعت 12:30 در خیابان دامن‏ افشار تهران رخ داده است.