لیست قیمت خودروهای شرکت آسان موتور و اطلس خودرو در اسفندماه 90بازدید کننده گرامی کمی صبر کنید تا عکس زیر بارگزاری شود ....1- تمامي هزينه هاي شماره گذاري ، هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي كليه خودروها به عهده شركت می باشند.

2- كليه خودروها اعم از فروش نقدي و يا اعتباري داراي بيمه شخص ثالث يكساله مي باشند.

3- كليه خودروها با رعايت الويت تاريخ خريد و موعد تحویل مقرر در قرارداد منعقده، آماده تحويل خواهند بود.

4- كليه خودروها داراي تجهيزات كامل مندرج در مشخصات فنی خودروی اشاره شده در زمان قرارداد واز نظرامكانات ايمني مطابق با استاندارد اروپايي مي باشند.

5- پرداخت 4% ماليات برارزش افزوده به عهده خريدار مي باشد .

6- كليه خودروهای سال 2011 داراي گارانتي 3 ساله و يا 60/000 كيلومتر و خودروهای سال 2012 داراي گارانتي 5 ساله و يا 150/000 كيلومتر مي باشد.

7- در صورت تاخیر در تحویل خودرو از موعد مقرر براساس قرارداد منعقده و در صورت درخواست خریدار، شرکت متعهد به پرداخت "خسارت تاخیر در تحویل" طبق مفاد همان قرارداد می باشد.

8- در صورت انصراف خریدار از خرید خودرو در موعد مقرر قبل از تحویل خودرو، شرکت طبق مفاد مندرج در قرارداد و درصورت درخواست خریدار، متعهد به پرداخت "خسارت ابطال قرارداد" می باشد.

9- در قراردادهای نقدی با زمان تحویل 60 روزه، شرکت طبق مفاد مندرج در قرارداد و در صورت درخواست خریدار متعهد به پرداخت "جایزه خرید نقدی" می باشد.

10- متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت اطلس خودرو (سهامي خاص) تاديه و واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت اطلس خودرو هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت.چهارشنبه 3 اسفندماه 1390