اگرچه برخی بر این باورند که مشکل جاری در نظام بانکی، ناتوانی در پرداخت سپرده ها است، اما دارایی های پوک و ردپای دارایی های موهومی ...

ادامه خبر