مركز آمار ايران در گزارشي تازه، 32 شهر مهم كشور را با معيار «قيمت مسكن» رده بندي كرده و ضمن تشريح آخرين وضعيت بازار مسكن سراسر كشور، ميانگين ارزش آپارتمان در هر شهر و استان را اعلام كرده است؛ در اين گزارش، تهران گرانترين شهر و ياسوج ارزانترين شهر ايران معرفي شده اند.به طوري كه هر مترمربع آپارتمان طي نيمه دوم 89 در تهران معادل يك ميليون و 800 هزار تومان و در ياسوج حدود 211 هزار تومان خريد و فروش شده است. طبق بررسي هاي مركز آمار، متوسط قيمت مسكن در كل كشور نيز مترمربعي 870 هزار تومان برآورد ميشود كه به اين ترتيب متقاضيان مسكن در همه جاي كشور، كمتر از نصف آنچه در تهران براي صاحب خانه شدن پرداخت ميشود را هزينه ميكنند. در رتبه گرانترين ها، بعد از شهر تهران به ترتيب اصفهان، كرج، اراك و تبريز قرار دارند كه متوسط قيمت املاك مسكوني در آنها بين 700 هزار تا حداكثر 896 هزار تومان در نوسان است. براساس محاسبات مركز آمار، چنانچه رتبه بندي شهرها براساس اجاره بهاي مسكن انجام گيرد، فاصله هزينه هاي زندگي در مناطق مختلف كشور بيشتر ميشود. تهران گرانترين شهر براي اجاره نشين ها معرفي شده، به طوري كه متوسط اجاره بها در آن متري 10 هزار تومان – يك ميليون تومان اجاره واحد 100 متري- و در ساير شهرها حدود 3 هزار تومان است.


متوسط قيمت مسكن در 32 شهركشور/ ارزان ترين و گران ترين شهرهاي ايران
ميانگين اجاره بهاي مسكن در پايتخت: مترمربعي10 هزار توماناوج نشيني اجاره ها در تهران

ميانگين اجاره بهاي مسكن در كل كشور: مترمربعي 3 هزارتومان
گروه مسكن- فريد قديري: پيشتازي پايتخت از بابت قيمت مسكن در مقايسه با كلكشور، براساس گزارش تازه مركز آمار به بالاترين سطح سالهاي گذشته رسيده است.مركز آمار ايران كه پيشتر، ميانگين قيمت املاك مسكوني تهران طي سال89 را مترمربعي يك ميليون و 800 هزار تومان اعلام كرده بود، روز گذشته ليست قيمت مسكن در 32 شهر مهم كشور را منتشر كرد كه نشان ميدهد ميانگين ارزش معاملاتي واحدهاي مسكوني در كل كشور با 2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به سطح 870 هزار تومان رسيده است.به اين ترتيب خانوارها براي صاحبخانه شدن در همه جاي كشور كافي است نصف آنچه در تهران پرداخت ميشود را هزينه كنند.گزارش «دنياي اقتصاد» از جزئيات «رده بندي شهرهاي كشور به لحاظ قيمت مسكن» حاكي است: كلانشهر تهران با فاصله 2/2 برابري نسبت به دومين شهر گران ايران، مقام اول گرانترين شهر كشور را در اختيار دارد.هماكنون پنج كلانشهر كشور، به عنوان پنج شهر دربرگيرنده گرانترين آپارتمانهاي مسكوني شناخته شدهاند به طوري كه بعد از تهران و اصفهان، به ترتيب كرج و اراك و تبريز در اين ليست قرار دارند.متوسط قيمت مسكن در اصفهان معادل متري 896 هزار تومان، در كرج 763 هزار تومان، در اراك 760 هزار تومان و در تبريز 706 هزار تومان اعلام شده است.گرانترين معامله ملكي در تهران

مركز آمار همچنين ياسوج را به عنوان ارزانترين شهر كشور در سال89 معرفي كرده و متوسط قيمت واحدهاي مسكوني در اين شهر را مترمربعي 211 هزار تومان برآورد كرده است.اين گزارش كه آمارگيريها در آن مربوط به نيمه دوم سال89 است، حكايت ميكند: در سال گذشته، قيمت مسكن در شهرهاي مختلف با نوسان زيادي روبه رو بوده است، به اين صورت كه در تهران قيمتها تا 12درصد افزايش يافته اما در شهرهايي همچون اهواز، ساري ميانگين قيمت ملك بيشاز 10 درصد افت كرده است.در تهران گرانترين معامله مسكوني انجام شده در سال 89 مترمربعي 8 ميليون تومان گزارش شده است.


اجاره بها در تهران

مركز آمار ايران شهرهاي كشور را براساس «رفاه اجاره نشين ها» نيز رده بندي كرده است كه در اين ليست، تهران دوباره مقام اول گرانترين آپارتمان هاي اجاره اي را به خود اختصاص داده است.اين مركز متوسط اجاره بهاي مسكن در پايتخت را متري 10 هزار تومان اعلام كرده كه براي يك واحد 100متري يك ميليون تومان است. اين در حالي است كه اين نرخ براي كل كشور متري 3 هزار تومان -300 هزار تومان براي يك واحد 100متري- محاسبه شده است.مقايسه ارقام فوق نشان ميدهد اجاره نشينهاي پايتخت حداقل 3 برابر بيشتر از اجاره نشينهاي ساير شهرها، ماهانه فقط بابت تامين مسكن پرداخت ميكنند.تهران، كرج، بندرعباس، قزوين و اهواز به ترتيب گرانترين شهرهاي كشور در بازار اجاره مسكن طي سال89 (نيمه دوم) معرفي شده اند.اجاره بهاي ماهانه در كرج حدود 400 هزار تومان، در بندرعباس 366 هزار تومان، در قزوين 363 هزار تومان و در اهواز 315 هزار تومان محاسبه ميشود.


پنجشنبه 13 بهمن 1390

منبع : مرکز آمار ایران