گفتند به خاطر مسائل سياسي رفته، اجازه كار نداشته، فضايي براي پيشرفت و آزادي نداشته است.

جوان آنلاین :

اينها همه بهانه هايي براي توجيه رفتن دختري بود كه در سينماي ايران جايي براي خود باز كرده بود، نقشه اي موجه بازي ميكرد و اسم و رسمي به هم زده بود. همين اسم و رسمش هم باعث شد تا رفتنش براي خيلي ها خبر مهمي باشد. فيلم اولش را كه بي حجاب بازي كرد، گفتند عوامل فيلم سازي را مجبور كرده كه داستان فيلم را تغيير دهند و صحنه هاي غير اخلاقي در آن نباشد، اما در فيلم هاي بعدي نشان داد آنچنان كه در داخل از اخلاقيات نيكش ياد ميكردند، نيست و حاضر است با لباس خواب جلوي دوربين حاضر شود. ديگر داشت هاليوودي ميشد آن هم در فيلم هايي كه از لحاظ داستان و كارگردان سطحشان آب ميرفت و بي كيفيت تر ميشدند. تازه حرفه اي سياسي ديگران را هم خوب بلغور ميكرد. ميخواست اداي رهبران سياسي را هم درآورد، اما دخترك لوس، اين بار تير خلاص را زد، همان طور كه پيشبينياش دور از ذهن نبود. اين بار نشان داد اگر نميتواند در سينماي هاليوود بازيگر سرشناسي شود، اقلاً خوب ميتواند اداي سوپر استارهاي لاقيد امريكايي را درآورد. به اين گونه شد كه ته مانده آبرو و اعتبار از پيش مانده اش را هم با همه لباسهايش كند و به دور انداخت.

خارج از بحث «از كوزه همان برون تراود كه در اوست» جريان مسموم فرهنگي كه طي چند سال اخير به شدت سعي در ايجاد انحراف در اخلاقيات جامعه داشته اند، با پر و بال دادن به افرادي كم ظرفيت و نافهمي چون گلشيفته فرهاني، باعث شدند تا اين افراد به ظاهر پله هاي ترقي را با سرعت غيرقابل باوري طي كنند و از آنها به عنوان مزدوران بيجيره و مواجب و بلندگوهاي خود كار استفاده كنند. جريان مخرب فرهنگي داخلي كه بيترديد متأثر از ناتوي فرهنگي غرب نبوده است، در سايه بي توجهي يا كم توجهي مديران بخش فرهنگي جامعه به يارگيري و تربيت نيرو پرداخته است و هر از چند گاهي دست به شعبده ميزند و خرگوش احمقي را از در آن بيرون ميكشد، اما از سوي ديگر نبايد از داشته هاي خود غافل بمانيم. اين ملت نشان دادهاند كه فرهنگ و هنرشان لنگ چند نفر تافته جدا بافته نيست، بلكه چشم هاي جوشان است و با رفتن و بريدن اشخاصي خودفروخته، چرخ هنر كشور توقفي نخواهد كرد.اين در حالي است كه در آخرين ساعات روز گذشته بهزاد فرهاني و همسرش انتشار اين عكس را جعلي خواندند و منكر اين شدند كه فرزندشان دست به چنين اقدامي زده باشد. همچنين سايت فيگارو در آخرين ساعات عكس گلشيفته را از سايت خود حذف كرد. اما آيا خود گلشيفته نيز حاضر به تكذيب اين ماجراست؟!