داخلی سازی خودروهای مشترک تولیدی بین خودروسازان ایرانی و شرکت های خارجی از جمله مسائلی است که هرچند مسئولان دولتی و مدیران خودروساز ...

ادامه خبر