سیاسی - "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور در جمع مردم شهرستان ایوان به سخنرانی پرداخت.