در تصویر زیر، رضا شفیعی جم را در سالهای دور مشاهده می کنید: در ان زمان هم معلوم بوده که روزی یک بازیگر طنز می شود!! از فیگور صورتش که خیلی خوب می شود حدس زد!!!!