تصاويري از باز کردن چرخ خودرو در روز روشن در تهران + اتفاقات عجيب ديگر