سخنگوی قوه قضاییه در مورد قرارداد مهدی طارمی توضیحاتی ارائه کرد.

ادامه خبر