منطق مترسک، ترساندن است، مترسک مزرعه، آن آدمک چوبی- پارچه ای با کلاه حصیری، برای این است که گنجشک ها، کلاغ ها را بترساند که دانه ها، بذرها، میوه ها را نخورند، بترسانندشان که روزی شان را جای دیگر حواله کند، بگذریم که کم کم کلاغ های باهوش تر، ترس شان از مترسک می ریزد، اما این مانکن یونیفورم پوش کنار جاده ای مجهز به دوربین سرعت سنج، آمده است- آورده شده- برای ترساندن آدم ها! آدم ها را می ترساند که خودشان را به کشتن ندهند، خوب هم می ترساند! راننده ها زبان جریمه و پول را خوب می فهمند، حتی متاسفانه گاهی بهتر از زبان جان…