اجتماعی - همیشه انسانها با توجه به نوع شخصیت خود کفش های مختلفی انتخاب می کنند ولی در طراحی بعضی کفش ها به نکات دیگری توجه می شود.

وقتی بخواهید درباره شخصیت فردی پیش قضاوت کنید بهتر است به کفش های او نگاه کنید.
روان شناسان می گویند انسانها با توجه به نوع شخصیت درونگرا و برون گرا کفش هایی با توجه به سلیقه های خود می پوشند.این روزها با توجه به سلیقه های مختلف کفش های مختلفی و راحتی طراحی شده است ولی تصاویر کفش هایی را نشان می دهد که بیشتر برای خودنمایی طراحی شده است.در روزهایی که بسیاری از مردم آفریقا کفش ندارند در قاره های دیگر این همه هزینه برای طراحی های عجیب و غریب صورت می گیرد.Giraffe Shoes