فیلتر شدن برخی سایتها به دلایل مختلف موضوعی است که هر از چند گاهی مورد توجه رسانهها قرار میگیرد اما اخیرا بحث فیلتر یا سانسور شدن برخی پیامکها نیز مطرح و عنوان شده که در مواقعی خاص و با توجه به شرایط، اجازه ارسال برخی پیامکها که حاوی کلماتی خاص باشند به مشترک داده نمیشود.


پیشتر عنوان شده بود که پیامهایی که حاوی واژههایی مانند «نماینده مجلس»، «استانداری» و یا «تاریخ» و برخی واژههای دیگر هستند از حساسیت برخوردار بوده و شبکه تلفن همراه مانع از ارسال آنها میشود، اما اخیرا علیاکبر اولیا - نماینده مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد "در ارسال پیامک نقص وجود دارد، نمیخواهم نام آن را سانسور بگذارم؛ اما بعضا برخی کلمات که در پیامک وجود دارد باعث میشود آن پیامک ارسال نشود".

وی افزود: "مثلا اگر کلمه "جلسه" در پیامک وجود داشته باشد آن پیامک ارسال نمیشود، من این موضوع را با وزیر ارتباطات مطرح کردم و وزیر اعلام کرده که موضوع دست ما نیست".

هرچند وزیر ارتباطات درباره نقص در ارسال پیامکها به اولیا پاسخ داد: بخشی از اشکالات مربوط به گوشی است چرا که برخی گوشیها پیامک فارسی را منتقل نمیکنند و یا ناقص منتقل میکنند، همچنین برخی گوشیها به دلیل وجود ویروس در سیستم ارسال پیامک نقص دارند، برای پیامکهای تکراری نیز کتبا اعلام کردهایم که هزینه آنها یک بار محسوب میشود.

اما وی توضیحی درباره صحت یا رد موضوع مربوط به ارسال نشدن پیامک با واژههای خاص نداده است و اظهارات اخیر این نماینده مجلس، سوالاتی را در اذهان مشترکان بوجود آورده است که ممکن است علت ارسال نشدن برخی از پیامکها وجود چنین کلماتی باشد که هیچ اطلاعرسانی در این باره از سوی مراجع تصمیمگیری انجام نشده و به نظر میرسد ارایه توضیح در این باره خالی از لطف نباشد.