پكن - چين تا سال 2016 ميلادي با پشت سر گذاشتن ژاپن به دومين كشور ثروتمند جهان تبديل خواهد شد.
مطبوعات روز دوشنبه چاپ پكن به نقل از يك گزارش منتشرشده درباره ثروتمندترين كشورهاي جهان نوشتند: كل دارايي هاي چين در سال 2016 به 39 تريليون دلار خواهد رسيد و بعداز آمريكا با 82 تريليون دلار قرار خواهد گرفت. در حال حاضر چين داراي ثروتي معادل 20 تريليون دلار است. در همين حال گزارش هايي مبني بر عميق شدن شكاف طبقاتي در جامعه چين منتشر شده كه نگراني برخي از مقام ها را برانگيخته است.

سرانه ثروت در چين طي سال جاري ميلادي به 21 هزار دلار مي رسد كه در مقايسه با سال 2000 نشان از افزايش سه برابري دارد. بنا به برخي از آمار منتشرشده 37 درصد از جمعيت بزرگسال چين اكنون در بخش متوسط ثروتي معادل 10 هزار تا 100 هزار دلار به ازاي هر نفر دارد. در حاليكه 8/5 درصد از جمعيت بزرگسال ثروتي كمتر از هزار دلار و 3/2 درصد جمعيت بالاي 100 هزار دلار ثروت دارند. در سال جاري تعداد ميليونرهاي چيني با دارايي حداقل يك ميليون دلار به يك ميليون نفر رسيد. به نوشته مطبوعات چين، رشد ثروت و دارايي در آسيا و اقيانوسيه به رشد ثروت جهاني كمك بسياري كرده است.