اجتماعی - یک زن جهانگرد برای اینکه پول بلیط را پرداخت نکند از دیوار قلعه بالا رفت.

یک زن جهانگرد در چین برای اینکه پول بلیط بازدید از یک مکان قدیمی در این کشور را نپردازد از یک دیوار 70 فوتی بالا رفت تا بتواند از قلعه باستانی بازدید کند.نیمبل ماجی جهانگرد خارجی برای اینکه بلیط معبد ژونگو در شرق چین به قیمت 3 یورو را پرداخت نکند از دیوار بلند این معبد بالا رفت.

او به خبرنگاران گفت در کودکی نیز از این دیوار بالا رفته است تا بتواند داخل معبد را تماشا کند.به گزارش اکسپرس، بعد از این زن جهانگرد که در استان جیانگژو چین بزرگ شده است دو نفر دیگر سعی کردند از دیوار بالا روند که سقوط کردند و پایشان شکست.