فرهنگی - در تصویر زیر، هدیه تهرانی را در کنار همسرش مشاهده می کنید.