معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از فروش بلیت های جعلی هواپیما خبر داد و گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند برای فروش بلیت ...

ادامه خبر