به خدا هر جى ماشينهاى داغون مىارن ايران
اينجا هيجكى به اينها نكاه هم نمى كنه