زیر در باغ وحشی نزدیک بانکوک تایلند گرفته شده است. دودو میمونی که در این باغ وحش به سر میبرد به طور ناگهانی علاقه ای شدید برای نگهداری از توله ببرهایی که به تازگی مادرشان را از دست داده اند نشان میدهد.مسئولان باغ وحش ابتدا از این کار به سبب انتقال بیماریهای مشترک خودداری میکنند. اما این میمون با سماجت به هدف خود میرسد و به سبک انسانها با تقلید حرکات دامپزشکان به توله ببرها شیر میدهد و با آنها بازی میکند.منبع : عکس آنه