ساعت 2:30 بامداد اینجا میدان تجریش تهران .. اینجا اصولا شب ها مکانی هست برای افراد بی خانمان این منطقه که کمک مسئولین را طلب می کند . متاسفانه فقر , بیکاری و تورم تصاویر تکان دهنده زیر را خلق کرده اند :