تصاویری از طرح جدید برخورد با ارازل و اوباش در تهران