خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می شد همه را مسرور نکرد. عده ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی جهت ...

ادامه خبر