سلام

جهت نمايش آخرين تاپيك هاي ارسال شده در انجمنهاي vBulletin* در بخشهاي ديگر سايت خود كافيست كد زير را در آن صفحه قرار دهيد:کد HTML:
<script src="http://www.downallfa.ir/external.php?type=JS"></script>
سپس با استفاده از كد جاوا اسكريپت زير ميتوانيد آخرين ارسالها را نمايش دهيد:

کد HTML:
<script type="text/javascript">for (i=0; i<=15; i++) {document.write('<a href="http://www.downallfa.ir/showthread.php?t=', threads   91;i   93;.threadid, '" target="_blank" title="Author : ', threads   91;i   93;.poster, ' in ', threads   91;i   93;.threaddate, '-', threads   91;i   93;.threadtime, '">', threads   91;i   93;.title, '</a><br>');}</script>
با اين كار آخرين ارسالهاي انجمنهاي شما در هرجايي كه تمايل داشته باشيد نمايش داده خواهد شد.

حالا براي مثال و براي اينكه حالت Scroll*داشته باشد آخرين ارسالها از كد زير استفاده كنيد:


کد HTML:
<marquee direction="up" scrolldelay="30" scrollamount="1" onmouseover="stop();" onmouseout="start();"><script type="text/javascript">for (i=0; i<=15; i++) {document.write('<a href="http://www.downallfa.ir/showthread.php?t=', threads   91;i   93;.threadid, '" target="_blank" title="Author : ', threads   91;i   93;.poster, ' in ', threads   91;i   93;.threaddate, '-', threads   91;i   93;.threadtime, '">', threads   91;i   93;.title, '</a><br>');}</script></marquee>


توجه داشته باشيد در همه قسمتهاي به جاي http://www.downallfa.ir آدرس انجمنهاي خود را قرار دهيد.