مجموعه آثار فلیکس مندلسون - آهنگساز و موسیقیدان آلمانی
Felix Mendelssohn - The Complete Masterpieces (30CD Box Set) (2009) APE
30CD | EAC Rip | APE (Image) + Cue + Log + Covers |
کلیه آثار آهنگساز بزرگ آلمانی تبار، فلیکس مندلسون در یک مجموعه برای علاقه مندان به موسیقی کلاسیک قرار داده شده است.
او بسیاری از قطعات بزرگ جهان را اجرا نموده و همچنین سازنده بسیاری از سمفونی های به یاد ماندنی است. در کار خود بسیار از باخ الهام گرفته است.
امیدواریم که از شنیدن به این قطعات لذت ببرید..


برخی از آثار این مجموعه و همچنین نوازندگان را در زیر ملاحظه میفرمائید:

Performer: Anton Scharinger, Christian Gerhaher, Paul Armin Edelmann, Peter Edelmann, Delf Lammers, et al.
Conductor: Andreas Hantke, Claus Bantzer, Claus Peter Flor, Erich Leinsdorf, Eugene Ormandy, et al.
Composer: Felix Mendelssohn

TrackList
CD 1: String Symphonies No. 1-6 & 10
Symphony No. 1 In ?
01. Allegro
02. Andante
03. Allegro
Symphony No. 2 In D
04. Allegro
05. Andante
06. Allegro Vivace
Symphony No. 3 In E Minor
07. Allegro Di Molto
08. Andante
09. Allegro
Symphony No. 4 In ? Minor
10. Grave - Allegro
11. Andante
12. Allegro Vivace
Symphony No. 5 In B-Flat
13. Allegro Vivace
14. Andante
15. Presto
Symphony No. 6 In E-Flat
16. Allegro Vivace
17. Andante
18. Presto
Symphony No. 10 In ? Minor
19. Adagio - Allegro

CD 2: String Symphonies No. 7, 8 & 12
Symphony No. 7 In D Minor
01. Allegro
02. Andante
03. Menuetto
04. Allegro Molto
Symphony No. 8 In D (Version With Winds)
05. Adagio - Allegro
06. Adagio
07. Menuetto
08. Allegro Molto
Symphony No. 12 In G Minor
09. Fuga: Grave - Allegro
10. Andante
11. Allegro Molto

CD 3: String Symphonies No. 9, 11 & 13
Symphony No. 9 In C
01. Grave-Allegro
02. Andante
03. Scherzo
04. Allegro Vivace
Symphony No. 11 In F
05. Adagio - Allegro Molto
06. Scherzo: Commodo Schweizerlied
07. Adagio
08. Menuetto: Allegro Moderate
09. Allegro Molto
Symphony No. 13 In ? Minor ("Sinfoniesatz")
10. Grave-Allegro Molto

CD 4: Symphonies No.1 & 3
Symphony No. 1 In ? Minor Op. 11 ("1824?)
01. Allegro Di Molto
02. Andante
03. Menuetto: Allegro Molto
04. Allegro Con Fuoco
Symphony No. 3 In A Minor Op. 56 "Scottish"
05. Andante Con Moto - Allegro Un Poco Agitato - Assai Animato - Andante Come Prima
06. Vivace Non Troppo
07. Adagio
08. Allegro Vivacissimo - Allegro Maestoso Assai

CD 5: Symphony No. 2 in B-Flat Op. 52 "Song Of Praise"
01. Sinfonia
Maestoso Con Moto - Allegro - Allegro Un Poco Agitato - Adagio Religioso
02. Choir: Allegro Moderato Maestoso - Animato "Alles, Was Odem Hat, Lobe Den Herrn!" -Allegro Di Molto "Lobet Den Herrn Mit Saitenspiel" - Soprano I Solo, Women's Chorus:
Molto Piu Moderato Ma Con Fuoco "Lobe Den Herrn, Meine Seele"
03. Recitative (Tenor Solo): "Saget Es, Die Ihr Erloest Seid Durch Den Herrn"
Aria: Allegro Moderato "Er Zaehlet Uns're Traenen In Der Zeit Der Not"
04. Choir: A Tempo Moderato "Saget Es, Die Ihr Erloesed Seid"
05. Duet (Sopranos I & II) Choir: Andante "Ich Harrete Des Herrn"
06. Aria (Tenor Solo): Allegro Un ???o Agitato "Stricke Des Todes Hatten Uns Umfangen"-
Recitative: Allegro Assai Agitato "Wir Riefen In Der Finsternis" - Recitative (Soprano Solo): "Die Nacht Ist Vergangen"
07. Choir: Allegro Maestoso E Molto Vivace "Die Nacht Ist Vergangen"
08. Chorale: Andante Con Moto "Nun Danket Alle Gott" - Choir: Un Poco Piu Animato "Lob, Ehr' Und Preis Sei Cott"
09. Duet (Soprano I, Tenor): Andante Sostenuto Assai "Drum Sing' Ich Mit Meinem Liede"
10. Choir: Allegro Non Troppo "Ihr Voelker, Bringet Her Dem Herrn" - Piu Vivace "Alles Danke Dem Herrn!" - Maestoso Come I "Alles, Was Odem Hat, Lobe Den Herrn"

CD 6: Symphonies Nos. 4 & 5
Symphony No. 4 In A Major Op. 90 "Italian"
01. Allegro Vivace
02. Andante Con Moto
03. Con Moto Moderato
04. Saltarello: Presto
Symphony No. 5 In D Minor Op. 107 "Reformation"
05. Andante - Allegro Con Fuoco
06. Allegro Vivace
07. Andante (Attacca)
08. Andante Con Moto - Allegro Vivace - Allegro Maestoso - Piu Animato Poco A Poco
(Chorale: "Ein' Feste Burg Ist Unser Gott")

CD 7: Overtures
01. The Marriage Of Camacho Op. 10. Overture
02. A Midsummer Night's Dream Op. 21. Overture
03. Calm Sea And Prosperous Voyage Op. 27. Concert Overture
04. Ruy Blas Op. 95. Concert Overture
Athalia Op. 74
05. Overture
06. War March Of The Priests *
07. The Hebrides (Fingal's Cave) Op. 26. Concert Overture
08. Trumpet Overture Op. 101

CD 8: Violin Concertos
Concerto For Violin And Orchestra In E Minor Op. 64
01. Allegro Molto Appassionato 12:31
02. Andante 9:16
03. Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace 5:36
Concerto For Violin And Orchestra In D Minor
04. Allegro
05. Andante
06. Allegro

CD 9: Concertos For Two Pianos
Concerto For Two Pianos And Orchestra In E
01. Allegro Vivace
02. Adagio Troppo
03. Allegro
Concerto For Two Pianos And Orchestra In A-Flat
04. Allegro Vivace
05. Andante
06. Allegro Vivace

CD 10: Concertos For Piano And Orchestra No. 1 & 2
Concerto For Piano And Orchestra No. 1 In G Minor Op. 25
01. Molto Allegro Con Fuoco
02. Andante
03. Presto - Molto Allegro E Vivace
Concerto For Piano And Orchestra No. 2 In D Minor Op. 40
04. Allegro Appassionato
05. Adagio
06. Finale: Presto Scherzando
07. Capriccio Brfflant In B Op.22
08. Rondo Brillant In E-Flat Op.29دانلود:
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part01.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part02.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part03.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part04.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part05.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part06.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part07.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part08.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part09.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part10.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part11.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part12.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part13.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part14.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part15.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part16.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part17.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part18.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part19.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part20.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part21.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part22.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part23.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part24.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part25.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part26.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part27.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part28.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part29.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part30.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part31.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part32.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part33.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part34.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part35.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part36.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part37.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part38.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part39.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part40.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part41.rar
Mendelssohn30CD(www.vatandownload.com).part42.rar