وجود دیش ماهواره در بام خانه ها و دوگانه سوز بودن خودروی سواری در این عکس