فناوری مدرن میکروسکوپی با فراهم کردن امکان مشاهده خصوصیات ریخت شناسی ناپیدای عقرب ها، بینش جدیدی نسبت به روابط تکاملی میان جانداران برای دانشمندان رقم می زند. به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از دانشمندان زیست شناس دانشگاه هامبولت برلین و موزه تاریخ طبیعی آمریکا با استفاده از فناوری مدرن میکروسکپ الکترونی موفق به آشکار کردن خصوصیات ریخت شناسی ظریف عقرب ها و ردیابی نحوه انتقال صفات توارثی میان آنها شده اند.

دانشمندان به کمک این فناوری توانستند نگاه نزدیکی به پیکره زوائد مویی شکل روی کفه های ورقه ورقه بدن جانور داشته باشند و تصویر جدیدی از ساختار سامانه تنفسی عقرب ارائه کنند.

محققان با نفوذ به سامانه تنفسی عقرب که به دلیل شباهت ساختاری آن با ورق های تا خورده کتاب به "شش کتابی" معروف است موفق به دستیابی اطلاعات توارثی با ارزشی شده اند که بینش جدیدی به روابط تکاملی میان عقرب ها می بخشد. به اعتقاد دانشمندان ساختار ششهای کتابی برای برخی از عنکبوتیان از جمله تمام عقرب ها، اکثر عنکبوتها و عقربهای شلاقی امکان تنفس هوا را فراهم می کند و شناخت بیشتر ریخت شناسی این عضو، اطلاعات زیادی در مورد تبار شناسی این گونه های جانوری به دانشمندان ارائه می کند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، داده های جمع آوری شده توسط این محققان به همراه توالی های دی ان ای و صفات مشخصه حاصل از سایر بخش های کالبدشناسی عقرب، دانشمندان را در نوسازی و احیا شجره حیات آنها کمک خواهد کرد.