عكس ناب طبیعت بارانی از پنجره هواپیما

برای شكار صحنه های ناب طبیعت باید عناصری چون صبر، تكنولوژی، تیزبینی، مهارت و البته شانس عكاس دست به دست هم بدهد اما شاید در گرفتن عكس زیر شاید عامل دیگری نیز موثر بوده است.