معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می گوید: نحوه اجرای عملیات بانکی از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید ...

ادامه خبر