ایران و ایتالیا در جریان سفر نخست وزیر ایتالیا به تهران چندین یادداشت تفاهم و همکاری در دو بخش دولتی و خصوصی امضا کردند. رویترز ارزش این اسناد ...

ادامه خبر