نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب كردند متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یكبار و بر اساس و هر یك از انواع وسایل نقلیه با ...

ادامه خبر