در ويندوزهاي 98، Me و 2000 مي*توانستيم پس*زمينه يك پوشه را با عكس دلخواه خود بپوشانيم. شكل 2 نحــــوه انجام اين كار را در وينــــدوز 2000 (پس از مراجعــــه به منــــوي View و انتخــاب گزينه )Customise this folder نشان مي*دهد.
اگر چه در ويندوز XP بــــه ظاهر هيچ تمهيــــدي براي ايــــن كار انديشيــــده نشده است، امــــا نكته جالب توجــه اينكه اگر يك پوشه سفارشي را از ويندوز 2000 به ويندوز XP كپــــي كنيد، مي*بينيد كه تصويــــر پس*زمينه پوشه حفظ شده و نمايش مي*يابــــد؛ اين نشـان مي*دهد با وجودي كه گزينه مربوطه از رابط كاربري حذف شده است، اما مكانيسم زيربنايي چنين ويژگي كماكان در ويندوز XP وجود دارد. به منظور فعال*سازي اين قابليت كارهاي زير را انجام دهيد:


ابتــــدا بــــا حســــاب كــــاربــــري مديــــر، وارد سيستــــم شــــويــــد. در Windows Explorer گزينــــه Folder Options را از منــــــــوي View انتخــــاب كــــــــرده و اطمينــــان حــــاصــــــــل كنيــــــــد كــــــــه گـــــــــزينــــــــه*هـ ــــــاي Show hidden files and folders و Display the contents of System folders انتخــــاب شده و گزينــــه Hide protected operating system files غيــــرفعال باشد. در مرحله بعدي پوشه مورد نظر را باز كرده و يك سند متني جديد در آن ايجاد كنيد.
نــــام پيش فــــرض ايــــن سنــــد را از New Text Document.txt به Desktop.ini تغيير دهيد. اخطار مربوط به غيرقابل استفاده*شدن فايل را ناديده بگيريد، زيرا كماكان مي*توانيد آن را از طريق برنامه Notepad باز كنيد.حال فايل را باز كرده و خطوط زير را به آن بيفزاييد:

EC}]706FD04C00-4A3-A0D11-513-A098140]{BE

Icon Area_Image=path_to_image

بــــه جــــاي path_to_image، آدرس تصويــــر مــــورد نظر را كه مي*خواهيــــد در پس زمينه پوشه نمايش يابد، وارد كنيد. در ويندوز Me و 2000 يك كپي از تصوير در زيرپوشه مورد نظر با نام Folder Settings ذخيره مي*شود و خط IconArea_Image به آن تصوير كپي اشاره مي*كند، اما وارد كردن آدرس، به سازماندهي بهتر كارها كمك مي*كند و روش بهتري است. فــــايــــل Desktop.ini را ذخيــــره كــــرده و از Notepad خارج شويد.
حــال با تخصيص مشخصه System بــــه پوشه مربوطــــه، آن را بــــه يــــك پــــوشــــه سيستمــــي تبــــديــل كنيــــد. اگـر چه انجام اين كار از طريق اعلان فرمان امكان*پذير است، اما در صورت استفاده از ميانبر، زمان كمتري صــــرف خواهد شد. بــــراي اين منظور از پوشه مربوطه يك مرحله بــــه عقب بازگرديد (به پوشه قبل) و در حالي كه پوشه اصلي باز است، از منوي Start ويندوز، گزينه Run را انتخــــاب كرده و در كادر مربوطه عبارت attrib +s را با يك فاصله تايپ كنيد. در حالي كه كادر Run باز است، به پوشه اصلي باز گرديد و پوشه مورد نظر را به كادر Run درگ كرده و روي دكمه OK كليك كنيــــد. اكنون اين پوشه بايــــد تصوير انتخاب شده را در پس*زمينه نمايش دهد. اگر به علت تداخل رنگ، خوانــــدن اسامـي فايل*هــــا و جزئيات آن سخت است، مي*توانيد رنگ متن را تغيير دهيد.

براي اين منظور دوباره فايل Desktop.ini را باز كرده و خط زير را به آن بيفزاييد:

FFFFFF0000IconArea_text=

حــــال كليــــد Enter را فشار دهيــــد و فايل Desktop.ini را ذخيره كنيد. اكنون بايد متون به رنگ سفيد در آمــــده باشند. البته با كمي ويرايش مي*توانيــــد رنگ مــــورد نظر خـود را اعمال كنيد. در واقع 6 كاراكتــــر آخر (در مثال ما )FFFFFF مولفــــه رنگ*هاي آبي، سبز و قرمز هستنــــد كه ميزان هر كدام از آنها با يك كد دو رقمي در مبناي شانزده (هگزا دسيمال) از 00 تا FF تعيين مي*شود. بنابراين مثلا FF0000 متني با رنگ قرمز روشن توليد خواهد كرد.