فرود آخرین مرحله پرواز میباشد، که از آن طریق یک جاندار پرنده و یا یک هواگرد یا فضاپیما به زمین یا هر سطح دیگری بازمیگردد . یکی از عوامل بسیار حیاتی در زمان فرود، عوامل زمینی مانند پَستی و بلندیها و شرایط آب و هوائی میباشد که برای هواپیماها بسیار اهمیت دارد .