بنزین 700 تومانی، مصرف را کاهش داد

میانگین مصرف روزانه بنزین در سومین هفته اردیبهشت ماه به 56 میلیون و 500 هزار لیتر رسید. بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه (روزهای 17 تا 23 اردیبهشت)، به 395 میلیون و 500 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (409 میلیون و 100 هزار لیتر) 13 میلیون و 600 هزار لیتر (حدود 3 درصد) کاهش یافته است.