هخامنشیان

کوروش بزرگ

اشکانیان

دوره اساطیری

غزنویان

سلجوقیان

تیموریان


صفویه


پرچم شاه اسماعیل صفوی


شاه طهماسب


افشاریان


نادرشاه افشار


زندیه


قاجاریه


پرچم محمد شاه قاجار


ناصر الدین شاه


پهلوی


جمهوری اسلامی