استعمال روزافزون قلیان در مراکز عمومی جامعه روز به روز درحال افزایش است که آسیب زیادی به دستگاه تنفسی انسان وارد می کند .....