فرح پهلوی با چند تن از دوستان خود در سواحل دریای خزر