ایتنا - يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه سرانه اينترنت هر ايراني حدود ۵۰۰ بيت (نصف يك كيلوبيت) است.ايمان بيك

۰- در اين يادداشت به تعاريف بينالمللي براي ميزان پهناي باند اينترنت پرسرعت كاري نداريم و ضمنا ارقام حدودا محاسبه شده است.

۱- شركت ارتباطات زيرساخت با افتخار اعلام كرده است كه پهناي باند اينترنت بينالملل به ۲۰۵ stm۱ يا به عبارتي حدود ۳۲ گيگابيت در ثانيه رسيده است. يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه سرانه اينترنت هر ايراني حدود ۵۰۰ بيت (نصف يك كيلوبيت) است.

۲- اگر تعداد كاربران ايراني را صرفنظر از دسترسي به اینترنت پرسرعت و كمسرعت درحدود ۱۵ ميليون نفر فرض كنيم و با فرض آنلاين شدن همزمان همه اين كاربران و با لحاظ ضريب اشتراك ۱۰ و پهناي باند ۶۰ كيلوبيت به حداقل ۸۰ گيگابيت نياز داريم، يعني ۵/۲ برابر پهناي باند فعلي.

۳- پيشبيني برنامه چهارم، دستيابي به ۵/۱ ميليون پورت اينترنت پرسرعت بوده است. با احتساب هر اتصال خانگي براي خانوارهاي متوسط چهار نفره و باز هم با ضريب اشتراك ۱۰ به رقمي نزديك به ۷۷ گيگابيت ميرسيم، يعني باز هم نزديك به ۵/۲ برابر ظرفيت فعلي پهناي باند بينالملل.

۴- پهناي باند بین الملل اعلام شده فقط یک سوم پيشبيني ۶۰۰ stm۱ در برنامه چهارم را محقق می کند.

۵- اين پيشفرضها نشان ميدهد اگر كاربران ايراني بخواهند همزمان به اينترنت متصل شوند، يك صفحه كه نميتوانند بازكنند، هيچ، كل اينترنت كشور ميخوابد و به این ترتیب اینکه گفته می شود پهنای باند موجود برای نیاز کشور کافی است، به خواب و خیال می ماند.

۶. آقايان! اعلام اين ميزان پهناي باند افتخار ندارد.