چرا روشن كردن خودرو در زمستان سخت استروشن كردن خودرو در هواى سرد يكى از مشكلات كسانى است كه در مناطق سردسير مانند آلاسكا زندگى مى كنند.3 دليل براى اينكه چرا خودروها در زمستان به سختى روشن مى شوند وجود دارد: دليل اول: بنزين, مانند هر مايع ديگرى وقتى سرد است تبخيرش نيز كمترمى شود.احتمالا تجربه كرده ايد كه اگر مقدارى اب را در مكانى گرم بريزيد نسبت به حالتى كه اب را بر روى مكانى سرد بريزيد سريعتر تبخير مى شود.وقتى بنزين سرد مى شود تبخيرش نيز به آهستگى روى مى دهد. بنابراين به سختى مى سوزد.(بنزين مى بايست تبخير شود تا بسوزد).بعضى وقتها مى بينيد وقتى كه هوا سرد است مردم "اتر" را در موتور خودرو مى ريزند تا به بهتر روشن شدن موتور كمك كند.چون اتر بهتر از بنزين در هواى سرد تبخير مى شود.
دليل دوم: روغن در هواى سرد غليظ تر مى شود.شما مى دانيد كه اگر مثلا عسل را در يخچال قرار دهيد ضخيم و غليظ تراز حالتى مى شود كه در هواى داغ يا معمولى است.روغن نيز همين طور است.زمانى كه شما سعى مى كنيد موتور سرد را روشن كنيد.روغن غليظ كار را براى حركت موتور سخت مى كند.در مناطق سردسير مى بايست از روغن هاى تركيبى در موتور خود استفاده شود.زيرا اين نوع روغن ها در دماهاى پايين نيز به صورت مايع باقى مى مانند.
دليل سوم: همچنين باترى ها نيز در هواى سرد مشكل پيدا مى كنند.يك باترى پر از مواد شيميايى است كه الكترونها را توليد مى كنند.(قسمت "باترى چگونه كار مى كند" را براى اطلاعات بيشتر بخوانيد).واكنشهاى شيميايى داخل باترى زمانى كه باترى سرد است خيلى آهسته تر انجام مى شود و سرعت اين واكنش ها كم مى شود كه در نتيجه آن الكترونهاى كمترى نيز توليد مى شود.بنابراين استارت نيز انرژى كمترى دريافت مى كند كه باعث مى شود موتور به كندى به راه بيفتد.
تمام سه دليل فوق مى تواند در دير روشن شدن يا سخت روشن شدن موتور در هواى سرد تاثير داشته باشد.بنابراين مردم خودروهاى خود را درگاراژهاى گرم نگه دارى مى كنند و يا از بخارى براى گرم نگه داشتن استفاده مى كنند.