میله استرس بار در خودرو چیست؟
استرس بار یک قطعه ی فلزی است که به سر کمک های دو کمک فنر جلو وصل شده و آنها را به هم مرتبط میکند.وظیفه ی استرس بار جلوگیری از نزدیک شدن سر کمک فنر ها به هم و همچنین انتقال ارتعاشات یک چرخ به چرخ دیگر است.(مانند میل موج گیر.)برای دیدن استرس بار،کافی است درپوش موتور را بالا زده و آن را مشاهده کنید.استرس بار در خودرو های جدید بسیار رواج یافته است.