زندگي شما از رفتارهاي مختلفي تشكيل شده است كه يكي از مهم*ترين آنها خواب است،زيرا خواب باعث مي*شود كه بتوانيم توانايي*هاي ادراكي خود مانند حافظه،تفكر و كلام را در حد مطلوبي حفظ كنيم.حتما برايتان اتفاق افتاده است كه پس از يك شب بي*خوابي دچار كسلي و افت كاركرد مغزي در روز بعد شده باشيد.اين خود نشان مي*دهد كه خواب چقدر در حفظ و نگهداري فعاليت*هاي مغزي در حد مناسب كمك مي*كند.خواب فرآيند پيچيده*اي است كه مدت*ها توجه دانشمندان را به خود جلب كرده است و هر روزه نكات جديدي در مورد آن كشف مي*شود.يكي از راه*ها براي درك بهتر خواب مرحله*بندي آن است كه كار مطالعه آن را براي ما آسان*تر مي*كند.

مرحله اول:
قسمت سبك خواب است كه همان دوره بين خواب و بيداري است.در اين مرحله مغز امواجي توليد مي*كند كه به آن امواج تتا مي*گويند.اين امواج داراي دامنه*اي بلند و كند هستند. اين مرحله كوتاه است و فقط 10 5 دقيقه طول مي*كشد.

مرحله دوم:
خواب 20 دقيقه* به طول مي*انجامد و امواج مغزي به صورت منظم و سريع تغيير شكل مي*دهند كه به دوك*هاي خواب معروفند.همچنين در اين مرحله دماي بدن كاهش يافته و ضربان قلب كندتر مي*شوند.

مرحله سوم:
امواج مغزي در طول خواب عميق و كند شده و امواج دلتا شروع به پديدار شدن مي*كنند.اين مرحله مرز بين خواب سبك و خواب عميق است.

مرحله چهارم:
امواج دلتا توليد مي*شوند.اين مرحله 30 دقيقه طول مي*كشد و فرد، خواب عميقي را تجربه مي*كند.

مرحله پنجم :
خواب كه خواب ( REMحركت سريع چشم*ها)* ناميده مي*شود،مرحله*اي است كه اغلب خواب ديدن*ها در طول آن اتفاق مي*افتند.مشخصه اين مرحله حركت چشم*ها،تندتر شدن تنفس و افزايش فعاليت مغز مي*باشد.معمولا پس از 90 دقيقه خوابيدن،وارد مرحله 5 خواب مي*شويم و هرچه در طول شب جلو مي*رويم،يعني در چرخه*هاي بعدي خواب،طول مرحله 5 خواب بيشتر و بيشتر مي*شود تا جايي كه خوابREM مي*تواند به يك ساعت هم برسد.