به دليل عدم حمايت آمريكا از متحدانش در جهان؛
كسينجر: دوستي با آمريكا بسيار خطرناكتر از دشمني با آن است
خبرگزاري فارس: اسرائيل و عربستانسعودي نگران اين هستند كه پس از عهدشكني و عدم حمايت آمريكا از حسنيمبارك، اين اتفاق نيز در شرايط بحراني براي آنان نيز بهوقوع بپيوندند.


به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي و جنگ نرم خبرگزاري فارس، مؤسسه پژوهش ديپلماسي عمومي آمريكا در گزارشي به نحوه عملكرد آمريكا در قبال همپيمانان اين كشور در دورههاي مختلف تاريخي پرداخته است.

با سيري در تاريخ سياسي آمريكا بارها شاهد خواهيم بود كه آمريكا براي حفظ منافع و اعتبار جهاني خود، هم پيمانان و دوستانش را در نيمهراه به حال خود رها كرده به طوريكه به نظر ميرسد اين رفتار بهنوعي عادت براي اين كشور تبديل شده و نگراني همپيمانان آن را بههمراه آورده است.

تاريخ هرگز فاجعه عمليات خليج خوكها را فراموش نخواهد كرد. جاناف كندي رئيس جمهور وقت آمريكا در 17 آوريل 1961 ميلادي براي براندازي فيدل كاسترو، 1400 سرباز كوبايي مسلح را كه از كشور خود تبعيد شده بودند، با كمك نيروي دريايي و هوايي آمريكا در خليج خوكها واقع در سواحل جنوبي كوبا پياده كرد؛ اما 48 ساعت پس از اين تعرض، نيروهاي نظامي كوبا مقاومت خود را بيشتر كردند و اين عمليات بسيار پيچيدهتر از انتظارها شد. كندي كه احساس خطر كرده بود دستور به عقب نشيني نيروهاي نظامي آمريكا داد و سربازان كوبايي را در ساحل تنها گذاشت تا كشته يا تسليم شوند كه اين رويداد منجر به شكلگيري 50 سال حكومت در كوبا شد.
در اين عمليات، بيش از 100 نفر از كوباييهاي تبعيدشده كشته شدند كه 4 تن از آنان سرباز آمريكايي بودند.

هنوز با گذشت نيمقرن از فاجعه نظامي و سياست خارجي آمريكا، عمليات خليج خوكها، هنوز بر رفتار سياسي و نظامي اين كشور سايه افكنده است. عمليات خليج خوكها آغازگر عادت عجيب و غريب آمريكا در خاليكردن پشت دوستان و همپيمانانش در مواقعي كه اوضاع غيرقابل پيشبيني ميشود، بود و از آن ميتوان براي شرايط آشفتهاي كه در ليبي و افغانستان گريبانگير آمريكا شده است عبرت گرفت.
شايد كندي در آن زمان گمان ميكرد با تنها گذاشتن همپيمانان كوبايي از دردسر احتمالي نجات پيدا كند؛ اما كاملا در اشتباه بود زيرا كوبا روابط خود را شوروي سابق افزايش داد و يك سال پس از آن زمينههاي لازم براي استقرار موشكهاي هستهاي روسيه در اين كشور را فراهم كرد.

عبرتهايي كه از عمليات خليج خوكها ميتوان گرفت بسيار مشخص است:
1- نابخردي در اقدامات نيمهكاره و ناقص آمريكا درست در هنگام نياز به استفاده از نيروي نظامي اين كشور است.
2- حماقت آمريكا در اجازه به افكار بينالمللي و هم پيمانان به ديكته كردن گزينه هاي راهبردي آمريكا است. كندي بهخاطر نشان دادن چهره ضدامپرياليستي آمريكا، به كوباييها و اهدافشان خيانت كرد و اين الگويي براي آمريكا از آن زمان تاكنون شده است. فقط كافي است از ويتناميها، كامبوجيها يا حسني مبارك بپرسيد.

اكنون نوبت به عربستانيها و اسرائيليها رسيده است كه نگران وقوع چنين اتفاقي و عهدشكني آمريكا باشند.
هنري كيسينجر وزير اسبق وزارت خارجه آمريكا در كنايهاي زيبا گفته است: دشمن آمريكا بودن ممكن است خطرناك باشد اما دوست آمريكا بودن مصيبتبار و مهلك است.
اگرچه كندي پس از شكست در عمليات خليج خوك ها تقصيرها را به گردن رئيس جمهور پيش از خود و سيا انداخت؛ اما شكست واقعي، رئيس جمهوري بود كه از ترس از دست دادن وجهه بينالمللي خود از تمام قدرت نظامي آمريكا در عملياتي كه وعده حمايت خود را داده بود، استفاده نكرد.