تقريبا براي رسيدن بودجه سال 95 به مجلس شوراي اسلامي زماني باقي نمانده و بار ديگر كارگران را براي افزايش حقوق مشتاق تر كرده ...

ادامه خبر