«دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی» در بخش های هدف از آزادسازی، کلیات، الزامات اجرای این طرح، روش اجرا، نظارت بر اجرا و ...

ادامه خبر