در جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، آمار تولید خودرو در 7ماهه 311 دستگاه بیشتر از مجموع میزان تولید 6 ماهه و تولید مهرماه ...

ادامه خبر