براساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش معدن در 3 فصل متوالی نرخ تورم فصلی تولیدکننده منفی را تجربه کرده که علت اصلی آن کاهش قیمت ...

ادامه خبر