براساس مصوبه مجلس پاد  اش اعضای هیات مد  یره د  ر شرکت های سهامی عام و سهامی خاص نمی تواند   برای هر عضو موظف از معاد  ل یک سال حقوق پایه ...

ادامه خبر