اگر دوست دارید وقتی روی MyComputer دوبار کلیک میکنید بجای MyComputer برنامه دیگری باز شود ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D

حال روی SHELL کلیک راست کرده و از منوی New گزینه Key را انتخاب کنید . یک نام برای این کلید اختیار کنید ( مانند Word Pad )
مقدار Default را برای کلید به&My Folder تغییر دهید .
کلید جدیدی با عنوان Command برای Word Pad ایجاد نمایید .

مسیر برنامه ای که میخواهید برای این کلید تعریف شود
( نظیر C:WindowsWordPad.exe ) را در Default قرار دهید .