يك گربه خانگي در چين به جاي بچه گربه يك توله سگ به دنيا آورد.

به گزارش ايسنا، شو يون، صاحب اين گربه خانگي در اين باره ميگويد: انتظار داشتم گربهام در اول ماه آوريل دو بچه گربه به دنيا بياورد اما وقتي وضع حمل كرد يكي از بچه گربهها مرد و مدتي بعد متوجه شدم كه بچه گربه ديگر در واقع يك توله سگ است.

شويون در منزل خود يك سگ و يك گربه خانگي نگهداري ميكند.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، رييس يك كلينيك محلي دامپزشكي كه اين توله سگ گربهاي را معاينه كرد در نهايت تعجب اظهار داشت: تولد سگ از گربه كه از دو گونه جانوري متفاوت هستند، غير ممكن است و اين اتفاق باور نكردني است.