این پل بی انتها در نروژ، ممکن است شما را فریب دهد اما خودروی شما را نه !منبع: ایرانتو